เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทางการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (English Summer Camp 2015) ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 รุ่นละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ เด็กและเยาชนมีความกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขจากวิทยากรเจ้าของภาษา