งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

(One Stop Service : OSS)

งานบริการเพื่อประชาชน

 
   

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

 
 

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ