การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
คำสั่งเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้งโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผูู้ควบคุมงานสำหรับ
      การจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ฯธ ถ.5-0035 สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 คลิกรายละเอียด
คำสั่งเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้งโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับ

      การซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี คลิกรายละเอียด