ผลการปฏิบัติจัดซื้อ-จัดจ้าง

หัวข้อข่าว

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายกาแลกือแย-บาโงเจะลา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายบาตู-ลูโบะบูตา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กษพ 904 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ-โตะมูเด็ง หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมยกระดับหินคลุก สายโคกแตยอ หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการสอนกีรออาตีโมเดล2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า Makita พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้นำการออกกำลังกาย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยการลงโปรแกรมใหม่ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน เมษายน 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬา  จำนวน ๓ แปลง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3 หมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์คอนกรีต สายบูเกะตาโมง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างจัดทำเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 3 รายการ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารกีออาตี เทศบาลต้นไทร ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรอุตสาหกรรม) จำนวน 2 รายการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสง จำนวน 11 รายการ (พร้อมติดตั้ง)

โครงการจัดจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านต้นไทร หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน สายต้นไทร-ไม้แน หมู่ที่ 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3งหมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร