ซารีพะห์  ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร


มังโซร์  สาแม
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร


 อรุณี  กะนอง
หัวหน้ัาสำนักปลัด

 

                                                                                                                       
                                          มัสลีซา  ปาทาน                                             ว่าง                                           สาริศา  เรืองชาตรี
                                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                     นักจัดการงานทะเบียนและบัตร