333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ประกอบด้วย การเดินพาเหรด การแข่งกีฬาของเด็กนักเรียนศูนย์ฯ เช่น การวิ่งผลัด วิ่งเปรี้ยว เตะลูกบอลเข้าประตู บอลลอดถ้ำ เกมส์วิบาก พ่อ แม่ ลูก และครอบครัวสุขสันต์ พ่อ แม่ ลูก ยืนบนกระดาษ

เขียนโดย รอฮานา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ)ประจำปี 2556  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเด็กถึงความสำคัญของวันแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีขอขมา กิจกรรมร้อยลูกปัดระหว่างแม่กับลูก และการให้รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2556 อีกทั้งยังบูรณาการโครงการสมองดีเริ่มต้นที่โภชนาการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็กอายุ 2-3 ปี มอบไข่และนมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักค่อนข้างน้อยและน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์

เขียนโดย รอฮานา

 

เทศบาลตำบลต้นไทรร่วมกับศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการสอนภาษาให้กับครูสอนตาดีกาในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 ท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในเขตเทศบาล ที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบือแนปีแย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบอเวาะลือเมาะ มัสยิดอัรตัรบียะห์ชุมชนเฉลิม มัสยิดซีรอตุลญันนะห์ชุมชนกอตอ มัสยิดบุรฮานุดดีนชุมชนบาตู มัสยิดญันนาตุลฟิเดาซชุมชนลูโบะกาหยี และศูนย์การศึกษาอิสลลามประจำมัสยิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท