333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

 

เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ มัสยิดทั้ง ๖ แห่งในเขตเทศบาลฯ ประกอบด้วย มัสยิดบุรฮานุดดีน มัสยิดอัตตัรบียะห์ มัสยิดซีรอตุลญันนะห์ มัสยิดญันนาตุลฟิรเดาซ มัสยิดดารุลอามาน บอเวาะลือเมาะ และมัสยิดดารุลอามานบือแนปีแย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์และสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลต้นไทรและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เขียนโดย รอฮานา

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายเจะอูเซ็ง สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นไทร และพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลทีได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัย ตรวจสอบสภาพน้ำเพื่อเผ้าระวังการเกิดกับน้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือในการขนของสัมภาระและล้างท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตัน

เขียนโดย รอฮานา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556  นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร รับโล่รางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดโรงครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับจังหวัด ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจังหวัดนราธิวาส ปี ๒๕๕๖

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร จะดำเนินการรับสมัครพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 7) ระหว่างวันที่ี่ 28 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556