333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะเป็นตัวแทนมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี ๒๕๕๖

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ในวันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์จริงและสถานการณ์จริง การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ได้ไปชมสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์สงขลา และชมพิพิธพันธ์แสดงสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน ๑๒๐ คน

เขียนโดย รอฮานา

วันเสาร์ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนในเขตเทศบาล ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีในการบูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมระหว่างเทศบาล ผู้นำศาสนา และประชาชนในท้องถิ่นนำมาซึ่งความเจริญและเข้มแข็งของชุมชนในอนาคต กิจกรรมประกอบด้วย การอ่านบทเมาลิดของประชาชนในเขตเทศบาล การแสดงของนักเรียนโรงเรียนตาดีกาทั้ง ๕ แห่ง มีการเลี้ยงอาหารและขนมหวานสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาล

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที บ้านลม เวทีคนกล้า Star on stage และนาวากาชาด นอกจากนี้ยังมีซุ้มวิชาการจากโรงเรียนเจริญศาสตร์ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ