333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี  และมีความสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลต้นไทร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กได้สรุปผล  การดำเนินงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความบูรณ์  “สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน”    

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เทศบาลตำบลต้นไทรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง ๘ ชุมชนเป็นอย่างดี สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพิ้อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดีงาม มีความสามัคคี ความเสียสละโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมอย่าง สันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที เครื่องเล่นสนาม ซุ้มวิชาการ และนาวากาชาด บริการอาหาร เครืองดื่ม และไอศกรีม โดยได้รับเกียรติ จาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

เขียนโดย รอฮานา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๒-๔ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ - ๑ พ.ค. ๒๕๕๕) วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม ๐๗๓ - ๕๖๓๓๒๑
หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาสูติบัตร                                                  จำนวน        ๑         ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน         ๑         ฉบับ
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)            จำนวน         ๓         รูป
๔. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์