333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา
ฮิต: 83

นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ร่วมรับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เมือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร