ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้128
mod_vvisit_counterเมื่อวาน197
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้325
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1256
mod_vvisit_counterเดือนนี้2570
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4757
mod_vvisit_counterทั้งหมด181496

กรมส่งเสริมฯ


 
กองการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 11:28 น.

นางกูฟาตีมะฮ์ หวันฮุสเซ็นต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวคอมือซะห์  มะและ
เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

อัตรากำลังเจ้า หน้าที่  ประกอบด้วย

พนักงานเทศบาล จำนวน 2 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน - คน
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน

กองการศึกษามีลักษณะ งานการศึกษาดังนี้

 • งาน พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งาน อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
 • งาน สำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • งาน วิจัยทางการศึกษา
 • งาน กีฬาและนันทนาการ
 • งาน ประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งาน การสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา
 • งาน ประชุมอบรมสัมมนาประสานงานและให้บริการทางการศึกษา
 • งาน ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
 • งาน ธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาชุมชนมีลักษณะ งานที่รับผิดชอบดังนี้

 • งาน พัฒนาชุมชน
 • งาน ฝึกอบรมอาชีพ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

งานศาสนามีลักษณะ งานที่รับผิดชอบดังนี้

 • งาน กิจการศาสนา งานประเพณีของท้องถิ่น
 • งาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
 • งาน กิจกรรมเด็กและเยาวชน ,งานกีฬาและนันทนาการ
 • งาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 19:49 น.
 

ศูนย์ดำรงธรรม