ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวาน197
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้324
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1256
mod_vvisit_counterเดือนนี้2569
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4757
mod_vvisit_counterทั้งหมด181495

กรมส่งเสริมฯ


 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2010 เวลา 11:27 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายกฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมูฮำหมัดรูดี  วานิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
(........ว่าง.............)
เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นไทร

 
พนักงานเทศบาล   จำนวน   2 คน  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  2 คน
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  16 คน

 

องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  การสุขาภิบาลอาหารและ โภชนาการควบคุมการประกอบกิจการค้าที่ก่อเหตุรำคาญหรือรับเกียจงานป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อการควบคุมแมลงและพาหนะนำโรค  งานรักษาความสะอาด  การเก็บรวบรวมและขน ถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 14:53 น.
 

ศูนย์ดำรงธรรม