333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา
ฮิต: 120

ประชุม กทจ.สัญจร  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร