333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา
ฮิต: 112

โครงการคืนกำไรภาษี ประจำปี 2553  
เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดให้มีโครงการคืนกำไรภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผุ้มีหน้าที่ชำระภาษีภายในกำหนด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับหน่วยงานเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยได้กำหนดจับฉลากรางวัลสำเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแต่ละประเภทภาษี เช่น ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประเภทละ 3 รางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553