ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวาน197
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้314
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว1256
mod_vvisit_counterเดือนนี้2559
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4757
mod_vvisit_counterทั้งหมด181485

กรมส่งเสริมฯ


 
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 14:58 น.

เทศบาล ตำบลต้นไทร ได้ยกฐานะจากสุขาภบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะ ประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลปาลุกาสาเมาะ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 6 มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42  (สายปัตตานี - นราธิวาส) พาดผ่าน นอกนั้นยังมีทางหลวงหมายเลย 4163  และ 4167 เชื่อมกับอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4168  เชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4060 ไปยังอำเภอรือเสาะ และเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดนราธิวาส

  • อาณาเขตและอาณาเขตติดต่อ เทศบาลตำบลต้นไทร มีพื้นที่ 11.80 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 3,995 คน แยกเป็นหญิง 2,040 คน ชาย 1,957 คน มีจำนวนครัวเรือน 972 ครัวเรือน (สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552)   

 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  • ทิศเหนือ   อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ติดต่อกับ เขตอำเภอสายบุรี          
  • ทิศตะวันออก   อาศัยเส้นแบ่งเขตการปกครอง ได้แก่ เส้นแบ่งเขตจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ติตต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี          
  • ทิศใต้   อาศัย เส้นตรงที่กำหนดขึ้นติดต่อกับหมู่ที่ 5 ตำบล ปะลุกาสาเมาะ และหมู่ที่ 2 ตำบลบาเระเหนือ มีพื้นที่เขต ปกครองติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุการสาเมาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ
  • ทิศ ตะวันตก   อาศัยเส้นขนานกับศูนย์กลางทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 42 ปัตตานี – นราธิวาส ติดต่อกับหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ มีพื้นที่เขตปกครองติดต่อเขต องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

ลักษณะชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน

          เทศบาล ตำบลต้นไทร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา มีลำคลองสาธารณะ 2 สายไหลออกสู่ทะเลที่อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สภาพพื้นที่ดินเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก แต่พื้นที่ถนนทางเข้าวัดเชิงเขาเป็นที่ลุ่มน้ำขัง หากขาดการระบายน้ำที่ดี จะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมได้ง่าย สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม จะเริ่มมีฝนตกมากติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักส่วนขยายตัวไปทางทิศเหนือ และได้ตามริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 42 (ถนนเพชรเกษมสายปัตตานี – นราธิวาส) 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2010 เวลา 15:15 น.
 

ศูนย์ดำรงธรรม