ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการสายใยรัก วันแม่      เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทั้ง ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้านDetails... �����โครงการฝึกทบทวนภาคสนาม อปพร      อาสาสมัครภาคประชาชน เป็นกลไกสำคัญยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522  บัญญัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยที่ปัจจุบันเทศบาลตำบลต้นไทรได้ให้ความสำคัญและมีการฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลต้นไทรขึ้นอย่างไรก็ตาม การจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงาน อปพร. นอกจากจะต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ในส่วนของสมาชิกอปพร.เอง ก็จำเป็นต้องได้รับการฝึกทบทวน เพื่อให้มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการช่วยเหลืองานป้องกันและ บรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย คลิดเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมDetails... �����โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2551      รอมฎอน เป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะถือศิลอดตามบทบัญญัติอิสลาม เพื่อแสดงถึงความภัคดีต่อพระผู้เป็นเจ้า และฝึกอบรมนิสัยให้เป็นคนดี ที่มีความเข็มแข็ง อดทน เทศบาลตำบลต้นไทร ได้เล็งเห็นกิจกรรมสำคัญของเดือนรอมฎอนจึงได้จัดทำโครงการ การรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2551 โดยคณะผู้บริหาร นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร มอบอาหาร เครื่องดื่ม และละศิลอดพร้อมกัน ณ มัสยิดแต่ละแห่งที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองDetails... �����โครงการจัดงานเมาลิดกลาง ประจำปี 2551      เดือนรอบีอุลเอา วัลตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นเดือนที่ท่านศาสนดามูฮำหมัด (ซ.ล) ได้ประสูตขึ้น ดังนั้นในเดือนนี้มุสลิมจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคำสอนของท่านศาสดาซึ่งเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิต เทศบาลตำบลต้นไทร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาและวิถี ชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร จึงได้จัดโครงการเมาลิดกลาง เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี 2551 ขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2551  Details... �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 14 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที กิจกรรมภาคสนาม และหยิบฉลากหางบัตรนาวากาชาด มีหน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีDetails... �����โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551      เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2551 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีคุณภาพที่ดีมีคณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้่ทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง สมานฉันท์และสันติสุข   Details... �����โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน "ต้นไทรสัมพันธ์"ครั้งที่ 4 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชน "ต้นไทยสัมพันธ์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 ระหวางวันที่ 7-8 พฤษาคม 2551 เพื่่อส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร มีการแข่งขัน กีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ชักคะเย่อ และปิดตาตีหม้อ    Details... �����โครงการหนึ่งต้น หนึ่งฝน หนึ่งคน เพื่อประชาชนชาวไทย      ด้วยเทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้  ดูแลและบำรุงรักษา ต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ รัฐบาล  Details... �����พิธีมอบบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา"      เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ดำเนินการก่อสร้างบ้าน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" จำนวน 2 หลัง  ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  และผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง และได้ทำพิธีมอบบ้านดังกล่าวในวันที่  27  พฤศจิกายน  2550 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรง เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนในเขต เทศบาลตำบลต้นไทร  Details... �����โครงการพบปะผู้สูงอายุ      เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เทศบาลตำบลต้นไทรจัด โครงการพบปะผู้สูงอายุ เพื่อชี้แจงการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันDetails... �����โครงการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2550      วันที่ 27 เมษายน 2551 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการจัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2550 ให้กับนักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อม หลักสูตรก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 50 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นอีกสถาบันที่จะทำหน้าที่เตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนวัยเรียน ให้สามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างสมวัย โดยการจัดสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนการ    Details... �����โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพิ้อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดีงาม มีความสามัคคี ความเสียสละโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมอย่าง สันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที เครื่องเล่นสนาม ซุ้มวิชาการ และนาวากาชาด บริการอาหาร เครืองดื่ม และไอศกรีม โดยได้รับเกียรติ จาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน เดือนรอมฏอนเป็นเดือนอันประเสริฐและเป็นเดือนอันยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิมทั่วโลก เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำดีเพื่ออัลลอฮฺของทุกคนจะได้รับผลตอบแทนเป็นทวีคูณ เช่นเดียวกับการทำบาปก็จะได้รับการลงโทษมากขึ้นด้วยเช่นกัน เดือนนี้เป็นเดือนที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิดและประตูนรกจะถูกปิด ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ การสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจของผู้ที่ทำบาปจะได้รับการตอบรับ  Details... �����กิจกรรมละศิลอดในเดือนรอมฎอน เทศบาลตำบลต้นไทร  ได้จัดกิจกรรมการละศิลอดในเดือนรอมฎอนขึ้นที่มัสยิดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลต้นไทร และได้มีเชิญชวนให้ประชาชน โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด เข้าร่วมกิจกรรมละศิลอดในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี    Details... �����เทศบาลพบประชาชน      เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้านDetails... �����โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรมหัวข้อ "ต้อนรับรอมฏอนปีนี้อย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุทั้ง ๗ ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของเดือนรอมฏอน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันศาสนา และประชาชนในท้องถิ่นDetails... �����ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ 1      การ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ในขั้นการขอมติเห็นชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปี2551สรุปที่ประชุมเห็น ชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 ได้Details... �����โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว   วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การประทับตราฝามือระหว่างลูกกับผู้ปกครอง การระบายสี และการสลามเพื่อแสดงถึงความรักระหว่างลูกกับผู้ปกครองDetails... �����โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนฯ ระดับเทศบาล      วันที่ 24 มกราคม 2551 เทศบาลตำบลต้นไทร จัด โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเทศบาล ประจำปี 2550 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของกีฬาแก่ประชาชนโดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้าน และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล   Details... �����โครงการวันเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เทศบาลตำบลต้นไทรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง ๘ ชุมชนเป็นอย่างดี สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะDetails... �����ประชุม กทจ.สัญจร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   ประชุม กทจ.สัญจร  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร Details... �����การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อความสามัคคีและสมานฉันท์ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้      เทศบาลตำบาลต้นไทร เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อความสามัคคี และสมานฉันท์ (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับอำเภอ ประจำปี 2550 ระหว่าง วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2551เพื่อเตรียมทีมนักกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สามารถลดความขัดแย้งในสังคมได้ในระดับหนึ่งก่อให้เกิดความสันติสุขได้ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อำเภอบาเจาะDetails... �����โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี  และมีความสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลต้นไทร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กได้สรุปผล  การดำเนินงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความบูรณ์  “สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน”     Details... �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551      เทศบาลตำบลต้นไทร จัด ทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันที่ 17 มกราคม 2551 เพื่อ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง  รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขDetails... �����โครงการคืนกำไรภาษี         โครงการคืนกำไรภาษี ประจำปี 2553  เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดให้มีโครงการคืนกำไรภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผุ้มีหน้าที่ชำระภาษีภายในกำหนด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับหน่วยงานเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยได้กำหนดจับฉลากรางวัลสำเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแต่ละประเภทภาษี เช่น ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประเภทละ 3 รางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัล         Details... �����โครงการประชุมประชาคมเมือง ประจำปี 2551      โครงการ ประชุมประชาคมเมือง ประจำปี พ.ศ.2551 โครงการประชุมประชาคมเมือง ประจำปี 2551 ได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้วในวันที่ 3 มิถุนายน 2551 โดยมีการสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา เทศบาล ประจำปี 2552-2554 พร้อมทั้งจัดทำแแผนชุมชนนำไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2552-2554 ใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของคนในเขตเทศบาล รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบกลไก การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความสมานฉันท์ในการตัดสินใจDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ที่นี่Details... �����

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน71
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้190
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว357
mod_vvisit_counterเดือนนี้1244
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1424
mod_vvisit_counterทั้งหมด103031

สำหรับสมาชิก
เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ 
กิจกรรมละศิลอดในเดือนรอมฎอน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 10:36 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร  ได้จัดกิจกรรมการละศิลอดในเดือนรอมฎอนขึ้นที่มัสยิดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลต้นไทร และได้มีเชิญชวนให้ประชาชน โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด เข้าร่วมกิจกรรมละศิลอดในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี  

 

 

ผู้บริหารฯ

 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร
นายภักดี  วรรณพฤกษ์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ