333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

          

ด้วยเทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดทำโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ด้วยการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมปลูกต้นไม้  ดูแลและบำรุงรักษา ต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนีย์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และตามแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ รัฐบาล 

เขียนโดย รอฮานา

การ ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 ในขั้นการขอมติเห็นชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปี2551สรุปที่ประชุมเห็น ชอบให้ตรางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2551 ได้

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้าน

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้น ไทร  ได้มีการจัดโครงการเทศบาลพบประชาชนขึ้นใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยทางเทศบาลได้ให้บริการกับประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ทั้ง ทางด้านการบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย บริการตัดผมฟรีให้กับท่านสุภาพบุรุษ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า คนพิการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน งานด้านทะเบียนราษฎร รับบริการตรวจความดันโลหิต ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และรับบริการด้านการจัดทำป้ายเลขที่บ้าน