333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

ประชุม กทจ.สัญจร  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับรางวัล ศูนย์ ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ และของแสดงความยินดีกับ นายซอบรี  กือจิ  ได้รับรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ 

เขียนโดย รอฮานา

โครงการคืนกำไรภาษี ประจำปี 2553  
เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดให้มีโครงการคืนกำไรภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ผุ้มีหน้าที่ชำระภาษีภายในกำหนด เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีกับหน่วยงานเทศบาล และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี โดยได้กำหนดจับฉลากรางวัลสำเนาต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของแต่ละประเภทภาษี เช่น ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประเภทละ 3 รางวัล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553  

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร  ได้จัดกิจกรรมการละศิลอดในเดือนรอมฎอนขึ้นที่มัสยิดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลต้นไทร และได้มีเชิญชวนให้ประชาชน โต๊ะอีหม่าม คณะกรรมการมัสยิด เข้าร่วมกิจกรรมละศิลอดในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี