333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ 14 มกราคม 2555 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรักความสามัคคีและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที กิจกรรมภาคสนาม และหยิบฉลากหางบัตรนาวากาชาด มีหน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรปะลุกาสาเมาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เขียนโดย รอฮานา

นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ร่วมรับประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด เมือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร