ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

รายงานประชุมสภา

ประจำปี ๒๕๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยแรก ๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๘

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๘

 

ประจำปี ๒๕๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๕๙

ายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๕๙

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๕๙

 

ประจำปี ๒๕๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๖๐

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๖๐

ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานประชุมสภาสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖๑

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวาน169
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้290
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว978
mod_vvisit_counterเดือนนี้3736
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3114
mod_vvisit_counterทั้งหมด177905

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพด้านภาษาให้กับบุคลากรโรงเรียนตาดีกา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 15:04 น.


เทศบาลตำบลต้นไทรร่วมกับศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดโครงการสอนภาษาให้กับครูสอนตาดีกาในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาให้ความรู้จากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 3 ท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013 เวลา 11:08 น.
 
โครงการอุดหนุนให้กับมัสยิดในเขตเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 10:50 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในเขตเทศบาล ที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบือแนปีแย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบอเวาะลือเมาะ มัสยิดอัรตัรบียะห์ชุมชนเฉลิม มัสยิด
ซีรอตุลญันนะห์ชุมชนกอตอ มัสยิดบุรฮานุดดีนชุมชนบาตู มัสยิดญันนาตุลฟิเดาซชุมชนลูโบะกาหยี และศูนย์การศึกษาอิสลลามประจำมัสยิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 11:07 น.
 
โครงการวันรายออีดิลฟิตรี ประจำปี ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2013 เวลา 10:20 น.

       วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันรายออีดิลฟิตรี พี่น้องมุสลิมเฉลิมฉลองด้ายการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันหลังจาก
       ที่ได้ถือศีลอด เป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เทศบาล
       ตำบลต้นไทรจึงได้จัดทำโครงการวันรายออิดีลฟิตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยสนับสนุนให้มีการ
       ประกอบกิจทางศาสนาและจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกชุมชน ณ มัสยิดและสุเหร่า
       ทั้ง ๖ แห่ง ในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเนริมและสนับสนุนกิจการทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อ
       ชุมชนโดยรวม สนับสนุนให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสกิจร่วมในวันสำคัญทางศาสนา เสริมสร้างความรัก ความ
       เข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 กันยายน 2013 เวลา 15:11 น.
 
โครงการรอมฏอนสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 09:36 น.


เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรมหัวข้อ "ต้อนรับรอมฏอนปีนี้อย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุทั้ง ๗ ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของเดือนรอมฏอน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันศาสนา และประชาชนในท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2013 เวลา 10:44 น.
 
โครงการ อาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2013 เวลา 09:37 น.

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดการทำอาซูรอ อีกทั้งรสชาติ และความสวยงามของอาซูรอด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม