333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับมัสยิดทั้ง ๖ แห่ง และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดในเขตเทศบาล ที่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบือแนปีแย มัสยิดดารุลอามานชุมชนบอเวาะลือเมาะ มัสยิดอัรตัรบียะห์ชุมชนเฉลิม มัสยิดซีรอตุลญันนะห์ชุมชนกอตอ มัสยิดบุรฮานุดดีนชุมชนบาตู มัสยิดญันนาตุลฟิเดาซชุมชนลูโบะกาหยี และศูนย์การศึกษาอิสลลามประจำมัสยิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันรายออีดิลฟิตรี พี่น้องมุสลิมเฉลิมฉลองด้ายการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันหลังจากที่ได้ถือศีลอดเป็นเวลาหนึ่งเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม เทศบาลตำบลต้นไทรจึงได้จัดทำโครงการวันรายออิดีลฟิตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยสนับสนุนให้มีการประกอบกิจทางศาสนาและจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกชุมชน ณ มัสยิดและสุเหร่าทั้ง ๖ แห่ง ในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเนริมและสนับสนุนกิจการทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม สนับสนุนให้ประชาชนได้ปฏิบัติศาสกิจร่วมในวันสำคัญทางศาสนา เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรมหัวข้อ "ต้อนรับรอมฏอนปีนี้อย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุทั้ง ๗ ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของเดือนรอมฏอน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันศาสนา และประชาชนในท้องถิ่น

เขียนโดย รอฮานา

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการจัดการแข่งขันประกวดการทำอาซูรอ อีกทั้งรสชาติ และความสวยงามของอาซูรอด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้