ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้6
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว283
mod_vvisit_counterเดือนนี้1274
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1657
mod_vvisit_counterทั้งหมด165867

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:39 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สนับสนุนให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและสถานที่จริง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน  รวม ๑๗๐ คน เข้าไปเยี่ยมชมโลกน้ำแข็ง (ไอซ์โดม)  และพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

 
โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:21 น.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี  และมีความสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลต้นไทร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กได้สรุปผล  การดำเนินงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความบูรณ์  “สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน”    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:44 น.
 
โครงการวันเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 19:47 น.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เทศบาลตำบลต้นไทรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง ๘ ชุมชนเป็นอย่างดี สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 22:01 น.
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 19:22 น.

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพิ้อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดีงาม มีความสามัคคี ความเสียสละโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมอย่าง สันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที เครื่องเล่นสนาม ซุ้มวิชาการ และนาวากาชาด บริการอาหาร เครืองดื่ม และไอศกรีม โดยได้รับเกียรติ จาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 16:10 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 10:08 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๒-๔ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ - ๑ พ.ค. ๒๕๕๕) วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม ๐๗๓ - ๕๖๓๓๒๑
หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาสูติบัตร                                                 จำนวน        ๑         ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน        ๑         ฉบับ
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)               จำนวน        ๓           รูป
๔. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 10:33 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม