ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวาน40
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้203
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว539
mod_vvisit_counterเดือนนี้1585
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1449
mod_vvisit_counterทั้งหมด162417

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:21 น.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี  และมีความสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลต้นไทร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กได้สรุปผล  การดำเนินงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความบูรณ์  “สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน”    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:44 น.
 
โครงการวันเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 19:47 น.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการสานสัมพันธ์งานเมาลิด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหรือพิธีกรรมที่ชาวมุสลิมปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เทศบาลตำบลต้นไทรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดพิธีการทางศาสนา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง ๘ ชุมชนเป็นอย่างดี สร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 22:01 น.
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 21 มกราคม 2015 เวลา 19:22 น.

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพิ้อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดีงาม มีความสามัคคี ความเสียสละโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรมอย่าง สันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที เครื่องเล่นสนาม ซุ้มวิชาการ และนาวากาชาด บริการอาหาร เครืองดื่ม และไอศกรีม โดยได้รับเกียรติ จาก พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2015 เวลา 16:10 น.
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 10:08 น.


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร รับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุระหว่าง ๒-๔ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๓ - ๑ พ.ค. ๒๕๕๕) วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม ๐๗๓ - ๕๖๓๓๒๑
หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาสูติบัตร                                                 จำนวน        ๑         ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                          จำนวน        ๑         ฉบับ
๓. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)               จำนวน        ๓           รูป
๔. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2014 เวลา 10:33 น.
 
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 11:03 น.


ขอแสดงความยินดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กน่าอยู่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ไชยลาภ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะเป็นตัวแทนมอบรางวัล และมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทรได้ผ่านการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ประจำปี ๒๕๕๖

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 11:17 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม