333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

16 สิงหาคม 2558 ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

ร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี

เขียนโดย รอฮานา

เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทางการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (English Summer Camp 2015) ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 รุ่นละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ เด็กและเยาชนมีความกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขจากวิทยากรเจ้าของภาษา

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มวิชาการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัย ผู้ปกครอง ญาติ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก