ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน57
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้253
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว394
mod_vvisit_counterเดือนนี้947
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2043
mod_vvisit_counterทั้งหมด158576

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Farisa   
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:18 น.

16 สิงหาคม 2558 ร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ ปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

ร่วมพลังแห่งความรัก และสามัคคี ถวายเป็นพระราชสดุดี


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2015 เวลา 19:24 น.
 
English Summer Camp 2015 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2015 เวลา 11:30 น.

เทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการทางการศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (English Summer Camp 2015) ให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 7 - 12 ปี ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 รุ่นละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ เด็กและเยาชนมีความกล้าแสดงออก และได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขจากวิทยากรเจ้าของภาษา

 
งานบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ปีการศึกษา 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:13 น.

วันที่ 30 มีนาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสานสัมพันธ์ครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีใัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร กิจกรรมประกอบด้วย ซุ้มวิชาการ การมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัย ผู้ปกครอง ญาติ และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:34 น.
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:39 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ สนับสนุนให้เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนและสถานที่จริง กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ คน ผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน  รวม ๑๗๐ คน เข้าไปเยี่ยมชมโลกน้ำแข็ง (ไอซ์โดม)  และพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

 
โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:21 น.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กในชุมชนหรือท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีพัฒนาการสมวัยครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน ทำให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพ เก่ง ดี  และมีความสุข ซึ่งอยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการศึกษา สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลตำบลต้นไทร ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กได้สรุปผล  การดำเนินงานกิจกรรมสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หรือมีคุณค่าในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นไทร ให้เป็นสถานศึกษาที่มีความบูรณ์  “สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียน”    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 13:44 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม