333 หมู่ที่ 1,
ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามััคีโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

 

เขียนโดย รอฮานา

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการบรรยายธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีเทศบาลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรมโดยสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมะสม และเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเร่ิ่มจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจบุคคล จนเป็นพลังสำคัญให้เกิดสันติสุขภายในสังคม ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ อุสตาซไซนุดีน การี บรรยายเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อบุตรหลานในการศึกษา ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่่ใกล้เคียงมาร่วมฟังการบรรยาย