ข่าวที่น่าสนใจวันนี้

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553      วันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมอย่างหลากหลายได้อย่างสมานฉันท์ ในงานประกอบด้วยกิจรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบนเวที  กิจกรรมภาคสนาม  บ้านลมหรรษา และการหยิบฉลากรางวัลหางบัตร ซึ่งเด็ก เยาชน ตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากDetails... ����� ข่าวเด่นวันนี้ �����โคงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดงานวันเด็กแห่่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความร้ก ความสามารถ ความคิดริเร่ิ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในตนเอง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เกิดความรัก ความสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงบนเวที  ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากDetails... �����

ผู้บริหารฯ

นายเจะอูเซ็ง  สาและ
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้26
mod_vvisit_counterเมื่อวาน179
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้26
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว466
mod_vvisit_counterเดือนนี้926
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1754
mod_vvisit_counterทั้งหมด160309

กรมส่งเสริมฯ


 
เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพุธที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:37 น.

วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามััคีโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 11:50 น.

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลต้นไทร จัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

 
โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 15:05 น.

 
โครงการบรรยายธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กองการศึกษา   
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2016 เวลา 09:39 น.

วันที่ 2 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการบรรยายธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีเทศบาลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรมโดยสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมะสม และเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเร่ิ่มจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจบุคคล จนเป็นพลังสำคัญให้เกิดสันติสุขภายในสังคม ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ อุสตาซไซนุดีน การี บรรยายเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อบุตรหลานในการศึกษา ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่่ใกล้เคียงมาร่วมฟังการบรรยาย

 
โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สำนักปลัด   
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 16:07 น.


โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการจัดฝึกอบรมการศึกษาเรียนรู้ และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินในชีวิตประจำวัน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 16

เข้าใช้อีเมลเทศบาลฯ


รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสำรวจ

ความคิดเห็นของท่านต่อเว็บไซต์ของเรา
 

ข่าวน่าสนใจ

ระบบหน่วยงานออนไลน์

ศูนย์ดำรงธรรม